Wiercenie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Otwock GT-1

24 października 2023 roku rozpoczęło się wiercenie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Otwock GT-1. W obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Głównego Geologa Kraju Piotra Dziadzio, Wiceprezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, Prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego oraz zaproszonych gości uruchomiono urządzenie wiertnicze i tym samym rozpoczęto drążenie pierwszych metrów.

Zgodnie z założeniami projektu pod Otwockiem spodziewane są pokłady wody geotermalnej o temperaturze 40-50oC, wydajności między 110-130 m3/h i mineralizacji 50-70g/l. Perspektywiczny interwał wodonośny Jury Dolnej, z której planuje się wydobywać solankę znajduje się na głębokości od 1490m do 1640 m. Planowana głębokość otworu to 1645m p.p.t.

W ramach powierzonych prac inżyniera kontraktu Geotermia Polska będzie odpowiadać za prawidłowy przebieg wiercenia otworu. Podczas robót zespół projektowy będzie sprawować nadzór i dozór geologiczny oraz nadzór wiertniczy. Co więcej do naszych obowiązków będzie należało wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz rozliczenie inwestycji z NFOŚiGW.

Planuje się, że roboty geologiczne potrwają ok 3 miesięcy i obejmować będą wiercenie otworu, badania laboratoryjne, badania geofizyczne oraz testy hydrodynamiczne. Wykonawcą wiercenia jest firma UOS Drilling S.A. z Warszawy.

Scroll to Top